KESKUSTELULINJAT >

Voimaantuminen voimavarojen ehtymisen jälkeen – näillä keinoin henkinen voimaantuminen alkaa

Henkinen voimaantuminen on prosessi, jonka tavoitteena on suunnata kohti henkistä, emotionaalisista ja psyykkistä hyvinvointia. Huolet, epätoivotut tapahtumat ja arjen kuormitus saattavat johtaa stressiin ja voimavarojen ehtymiseen, mutta voimaantumisen kautta saat jälleen otteen elämästä ja ajatuksistasi. Lue artikkelista, miten hallitumpi elämänvaihe voi alkaa, ja miten myös herkkyys voi toimia voimavarana.

Mitä voimaantuminen tarkoittaa?

Voimaantuminen eli empowerment viittaa prosessiin, jossa yksilö tai esimerkiksi työyhteisö lähtee keräämään lisää hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta ja resursseja käyttöönsä. Voimaantumisen määritelmä painottaa voimavarojen lisäämistä ja itsemääräämisen mahdollistamista, jotta yksilö voi hallita elämäänsä paremmin, ja vaikuttaa ympäristöönsä myönteisesti.

Voimaantumista voi tapahtua eri asiayhteyksissä, kuten yksilötasolla tai erilaisissa yhteisöissä. Yhteisön voimaannuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi koulutuksen tarjoamista,  resurssien jakamista, päätöksenteon osallistumista, ja tietoisuuden lisäämistä omista oikeuksista sekä mahdollisuuksista.

Yksilön henkisen voimaantumisen tavoitteena on vahvistaa yksilöä, jotta henkilö kykenee ottamaan aktiivisemman roolin omassa elämässään, lisäämään hyvinvointia sekä tasapainoa, ja hallitsemaan siten elämäänsä paremmin.

Tarvitsetko keskusteluapua? – chattaa, soita tai viestittele

Stressi ja voimaantuminen – näissä tilanteissa voimavarat voivat ehtyä

Ihmisen voimavarat voivat ehtyä erilaisissa elämäntilanteissa, koska liiallista kuormitusta ei pystytä enää käsittelemään. Asiat saavat suuret mittasuhteet, ja alakulo sekä elämän hallitsemattomuus saattavat vallata mielen. Voimavarojen ehtymiseen voivat johtaa muun muassa:

 • Stressi ja ylikuormitus. Liiallinen työmäärä, henkilökohtaiset ongelmat tai muut stressitekijät kuluttavat voimavaroja.
 • Psyykkinen uupumus. Jatkuva kuormitus ja liiallinen vastuu voivat johtaa psyykkiseen uupumukseen, jolloin kyky selviytyä arjen haasteista heikkenee.
 • Fyysinen sairaus. Pitkäaikaiset tai vakavat sairaudet vaikuttavat energiatasoon ja heikentävät voimavaroja.
 • Taloudelliset vaikeudet. Rahaongelmat voivat aiheuttaa stressiä ja huolta, mikä puolestaan ​​voi kuluttaa emotionaalisia voimavaroja.
 • Ongelmat ihmissuhteissa. Konfliktit tai vaikeudet läheisissä ihmissuhteissa saattavat aiheuttaa henkistä kuormitusta.
 • Työttömyys. Työttömyys voi vaikuttaa itsetuntoon ja taloudelliseen turvallisuuteen, mikä monesti vähentää voimavaroja huomattavasti.
 • Unihäiriöt. Riittämätön uni tai unen laadun heikkeneminen vaikuttaa merkittävästi fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
 • Muutokset elämäntilanteessa. Esimerkiksi muutto, avioero tai henkilökohtainen menetys voivat olla merkittäviä elämänmuutoksia, jotka vaikuttavat jaksamiseen.
 • Krooninen stressi. Pitkittyneet stressitekijät heikentävät kehon ja mielen kykyä palautua, mikä kuluttaa voimavaroja pitkällä aikavälillä.
 • Henkilökohtainen epäonnistuminen. Toistuvat epäonnistumiset tai pettymykset vaikuttavat heikentävästi itsetuntoon ja motivaatioon.

On tärkeää tunnistaa, kun oma elämän tapahtumat tuntuvat ylivoimaiselta käsitellä, ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tuntuu haasteelliselta. Tukiverkoston, terveydenhuollon, mielenterveyspalveluiden tai itsehoidon avulla voit pyrkiä vahvistamaan omia voimavaroja, ja edesauttaa vaikeuksista palautumista.

Lue lisää: Raha ja onnellisuus – hyvä elämä rahahuolista riippumatta

Edesauttaako herkkyys voimavarojen ehtymistä?

Myös ihmisen herkkyys voi vaikuttaa voimavarojen heikentymiseen. Herkät ihmiset saattavat muun muassa kokea tunteet voimakkaammin. Tämä voi kuluttaa emotionaalisia voimavaroja nopeammin, erityisesti, jos yksilöllä on vaikeuksia käsitellä tai hallita voimakkaita tunnetiloja. Herkkään ihmiseen vaikuttavat joskus liiallisesti:

 • ympäristön vaikutukset
 • sosiaaliset vuorovaikutustilanteet
 • empatiaherkkyys
 • itseen kohdistetut vaatimukset
 • muutosten vastaanottamisen vaikeus

On tärkeää huomata, että herkkyys on myös vahvuus, ja sen mukana tulee monia positiivisia piirteitä, kuten luovuus, empatiakyky ja asioiden syvällinen ymmärtäminen.

Herkkyys voimavarana – tunnistatko näitä piirteitä itsessäsi?

Herkkyys voi toimia myös voimavarana. Itsensä ja omien rajojen tunnistaminen on herkkyyden hyödyntämisessä oleellista. Monet herkän ihmisen ominaisuudet ovat positiivisia, kun ne hyödynnetään oikein.  

Herkän 5 parasta ominaisuutta

 1. Empatia. Herkät ihmiset ovat usein erityisen empaattisia ja kykenevät tunnistamaan ja ymmärtämään muiden ihmisten tunteita syvällisesti. Tämä auttaa rakentamaan vahvoja ihmissuhteita, ja edistämään positiivista vuorovaikutusta.
 1. Luovuus. Herkkyys liitetään monesti luovuuteen. Tunteiden voimakkaampi kokeminen johtaa usein itsensä ilmaisemiseen taiteen, musiikin, kirjoittamisen tai muiden luovien ilmaisumuotojen kautta.
 1. Tarkkaavaisuus. Herkät ihmiset huomaavat yksityiskohtia, joita muut saattavat ohittaa. Tämä tarkkaavaisuus ympäristöä kohtaan voi olla etu monilla aloilla, kuten taiteessa, suunnittelussa tai ammateissa, jotka vaativat hienovaraista havainnointia.
 1. Tunneälykkyys. Herkkyys liitetään korkeaan tunneälykkyyteen, mikä tarkoittaa kykyä tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia sekä muiden tunteita. Tämä voi olla hyödyllistä niin sosiaalisissa tilanteissa kuin ammatillisestikin.
 1. Syvempi tiedostaminen. Herkät ihmiset voivat olla tiedostavampia sosiaalisille ja yhteiskunnallisille kysymyksille. Tämä saattaa johdattaa yhteiskunnallisten kysymysten äärelle sekä töiden tekemiseen muiden auttamisen parissa. 

Herkkyyden hyödyntäminen vaatii tasapainoa ja itsehoitoa. On tärkeää oppia asettamaan terveitä rajoja, hallitsemaan stressiä ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista, jotta herkkyyttä voi käyttää voimavarana ilman, että se aiheuttaa liiallista kuormitusta. 

Tarvitsetko keskusteluapua? – chattaa, soita tai viestittele

Positiivinen mielenterveys – voimaantuminen alkaa itsehoidosta

Positiivinen mielenterveys on olennainen tekijä voimaantumisessa, sillä se luo vahvan perustan yksilön kyvylle selviytyä elämän haasteista ja tavoitella omia päämääriään. Kun mieli on tasapainossa, ihminen kykenee paremmin käsittelemään stressiä, hallitsemaan tunteitaan ja säilyttämään selkeän ajattelun. 

Positiivinen mielenterveys mahdollistaa myös paremmat sosiaaliset suhteet, edistäen vahvojen ihmissuhteiden muodostumista ja tukiverkostojen rakentamista. Lisäksi se tukee itseluottamusta ja rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin, mikä on keskeistä voimaantumisen polulla. 

Lue lisää: Mitä on mielenterveys? – positiivinen mielenterveys voimavarana

Näistä asioista henkinen voimaantuminen koostuu

Henkinen voimaantuminen on prosessina moniulotteinen ja henkilökohtainen. Tavoitteena on kasvattaa kykyä hallita elämäänsä, tuntea merkityksellisyyttä ja voimaantua omien voimavarojensa kautta. 

Henkisesti voimaantunut yksilö tunnistaa omat arvonsa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Itsetuntemuksen parantaminen auttaa tekemään tietoisia päätöksiä, jotka ovat linjassa oman identiteetin ja tavoitteiden kanssa.

Positiivinen itsetunto ja itseluottamuksen lisääminen ovat keskeisiä henkisen voimaantumisen osatekijöitä. Yksilön tulisi luottaa omiin kykyihinsä, ja uskoa voivansa käsitellä haasteita sekä saavuttaa tavoitteita. Kun yksilön voimavarat ovat kunnossa, kyetään stressiä, vastoinkäymisiä ja vaikeuksia käsittelemään paremmin. Tämä sisältää kyvyn selviytyä muutoksista ja oppia erilaisista kokemuksista.

Vahvista omia kykyjä ja sosiaalisia verkostoja

Hyvinvointiamme parantaa tunne siitä, että uskomme omiin kykyihimme ja siihen, että voimme vaikuttaa omaan elämäämme. Tämä usko kannustaa toimintaan ja tavoitteiden asettamiseen.

Henkinen voimaantuminen tarvitsee usein myös sosiaaliseen verkoston tukea. Ihmissuhteet, yhteisöllisyys ja tuen saaminen ovat tärkeitä tekijöitä henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Henkisesti voimaantunut yksilö tuntee elämällään olevan merkitystä. Tämä voi liittyä omien arvojen ja intohimojen löytämiseen sekä osallistumiseen itselleen mielekkäisiin toimintoihin.

Jokaisen meistä on hyvä pyrkiä kasvamaan henkisesti, etsimään uusia kokemuksia ja kehittämään omia taitojamme.

Positiivinen näkemys elämään ja oma hyvinvointi näkyvät myös päätöksenteossa. Kun voimavarat ovat kunnossa, kykenemme tekemään omia päätöksiä ja ottamaan vastuun omasta elämästämme. On tärkeää, että tunnemme vaikuttavamme omaan elämäämme, ja löydämme merkityksen omista kokemuksistamme.

Lue lisää: Miten aloittaa elämänmuutos? – näin pääset alkuun

Mindfulness auttaa voimaantumaan arjen keskellä

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo on menetelmä, jolla voidaan tehokkaasti tukea voimaantumista. Se auttaa yksilöitä olemaan tietoisempia hetkessä, hyväksymään tunteita ja ajatuksia ilman tuomitsemista sekä vahvistamaan kykyään käsitellä stressiä ja haasteita. Listasimme alle muutamia voimaantumista edistäviä harjoituksia.


Harjoituksia voimaantumiseen mindfulnessin keinoin

Meditaatio. Säännöllinen meditointi auttaa rauhoittamaan mieltä, lisäämään tietoisuutta ja vahvistamaan keskittymiskykyä. Meditaation avulla voi oppia tarkastelemaan omia ajatuksia ja tunteita objektiivisesti.

Hengitysharjoitukset. Tietoinen hengittäminen on yksinkertainen, mutta tehokas mindfulness-harjoitus. Hengityksen seuraaminen auttaa tuomaan huomion hetkeen, rauhoittamaan hermostoa ja lieventämään stressiä.

Kehon skannaus. Tämä voimaantumista edistävä mindfulness-harjoitus tarkoittaa huomion kiinnittämistä eri kehon osiin ja niiden tuntemuksiin. Se auttaa tiedostamaan mahdolliset jännitykset tai epämukavuudet kehossa.

Tietoinen liikunta. Fyysinen liikunta voi edesauttaa henkistä voimaantumista. Kun keskityt liikunnan aikana kehon liikkeisiin, hengitykseen ja ympäristöön, voit muuttaa aktiivisen hetken samalla mindfulness-harjoitukseksi.

Tietoinen kuuntelu ja mietiskely. Aktiivinen kuuntelu ilman ennakkoluuloja tai keskeytyksiä voi vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja syventää ihmissuhteita. Pohdinta omien arvojen, tavoitteiden ja kiitollisuuden parissa taas auttaa luomaan selkeyttä ja voimaa omalle elämänpolulle.

Tietoinen läsnäolo arjen toimissa. Yksinkertaisissa arkisissa toimissa, kuten tiskaamisessa tai kävellessä, voi harjoittaa tietoista läsnäoloa. Tämä auttaa kasvattamaan tietoisuutta jokapäiväisessä elämässä.

Huolettaako mielenterveys? – vertaistukea on saatavilla

Tekemällä mindfulness-harjoituksia säännöllisesti, voi henkinen voimaantuminen alkaa. Parannat kykyäsi hallita stressiä, kasvatat emotionaalista tasapainoa ja lisäät tietoisuutta omasta itsestä ja ympäristöstäsi. Voimaantumista edistävien harjoitusten myötä vahvistat voimavarojasi, ja opit samalla kohtaamaan elämän haasteet tietoisesti sekä myötätuntoisesti.

Muita aiheita