KESKUSTELULINJAT >

Mitä tarkoittaa mielenterveys? – positiivinen mielenterveys voimavarana

Mitä tarkoittaa mielenterveys? Mielenterveydestä puhutaan, kun viitataan henkilön psyykkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin sekä kykyyn käsitellä ja sopeutua elämän erilaisiin haasteisiin. Artikkelissa kerromme, mistä mielenterveys koostuu, milloin on aika pyytää apua, ja miten voit kehittyä mielenterveyden tukemisessa.

Mielenterveys tarkoittaa psyykkistä ja emotionaalista terveyttä

Hyvä mielenterveys on psyykkistä ja emotionaalista tasapainoa. Myönteiset asenteet ja näkökulmat edistävät mielenterveyttä sekä yleistä hyvinvointia. 

Mielenterveys pitää sisällään mielen ohjaamia eri toimintoja, kuten:

 • ajatukset
 • tunteet
 • käyttäytymisen ja 
 • vuorovaikutuksen muiden kanssa

Tasapaino näillä osa-alueilla vaikuttaa siihen, kuinka yksilö kokee elämänsä, ja pystyy käsittelemään siihen liittyviä haasteita. 

Hyvä mielenterveys vaatii tasapainottelua – aina ei ole hyvä päivä

Hyvä mielenterveys ei tarkoita sitä, että jokainen päivä sujuu pelkästään positiivisissa merkeissä. On sallittua tuntea myös kielteisiä tunteita ja epäonnistumisia. Tärkeintä on se, miten käsittelet negatiiviset tapahtumat, ja siirryt niistä eteenpäin.

Mielen terveyteen vaikuttaa kaikki mitä teemme ja ajattelemme. Pystyt siis vaikuttamaan siihen todella paljon myös itse, omien valintojen ja tekojen kautta.

Mitä mielenterveys tarkoittaa? – näistä tekijöistä mielenterveys koostuu

 • Psyykkinen tasapaino. Kyky käsitellä stressiä, paineita ja vastoinkäymisiä ilman, että ne aiheuttavat liiallista haittaa.
 • Emotionaalinen hyvinvointi ja vakaus. Taito tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita sekä ilmaista niitä sopivalla tavalla.
 • Positiiviset ihmissuhteet. Myönteisiä asioita elämään tuovat suhteet muihin ihmisiin ovat tärkeitä. Ne tarjoavat sosiaalista tukea ja läheisyyttä.
 • Joustavuus. Kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, ajatusmalleihin ja näkökulmiin.
 • Tunne-elämän monipuolisuus. Kyky tuntea laaja kirjo erilaisia tunteita, ja käsitellä niitä terveellisesti.
 • Itsetunto ja -tuntemus. Realistinen kuva omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä kyky tuntea itsensä ja omat tarpeensa.
 • Stressinhallinta. Taito selviytyä stressitilanteista, esimerkiksi rentoutumisen, liikunnan tai harrastusten avulla.
 • Resilienssi. Kyky sopeutua ja toipua vaikeista tilanteista ja vastoinkäymisistä.
 • Ongelmanratkaisukyky. Alati muuttuvassa elämässä on tärkeää löytää ja toteuttaa tilanteeseen sopivia ratkaisuja, eteen tulevien haasteiden edessä.
 • Itsensä hyväksyminen. Myönteinen suhtautuminen omaan itseen, ja armollisuus omille virheille auttaa jatkamaan eteenpäin, epäonnistumisten kuuluessa meidän kaikkien elämään.

Ihminen voi kehittyä jokaisella mielenterveyteen vaikuttavalla osa-alueella, ja pyrkiminen tasapainoon mahdollisimman monen tekijän kohdalla, auttaa pitämään mielen vakaana.

Mielenterveyden tukeminen – näin hoidat hyvinvointiasi

Hyvä mielenterveys perustuu sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin. Meillä kaikilla on käytössä useita eri keinoja mielenterveydestä huolehtimiseen. On kuitenkin jokaisen tehtävä priorisoida mielenterveyden tukeminen niin, että hyvinvointia tukeville asioille löytyy aikaa kalenterista.

5 keinoa mielenterveyden edistämiseen 

 1. Liikunta ja terveellinen ruoka. Säännöllinen liikunta ja monipuolinen ruokavalio edistävät kehon hyvinvointia, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen.
 2. Stressinhallinta ja rentoutuminen. Stressinhallintakeinot, kuten meditaatio, hengitysharjoitukset ja rentoutumistekniikat, auttavat rauhoittamaan mieltä ja vähentämään stressin vaikutuksia.
 3. Sosiaaliset suhteet. Hyvät ihmissuhteet tarjoavat emotionaalista tukea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 4. Itsetuntemus ja itsemyötätunto. Oman mielen ja tunteiden ymmärtäminen sekä lempeä suhtautuminen itseä kohtaan ovat keskeisiä elementtejä hyvän mielenterveyden rakentamisessa.
 5. Tunteiden ilmaiseminen ja sosiaalinen tuki. Tunteiden ilmaiseminen ja yhteys muihin ihmisiin auttaa vähentämään eristyneisyyden tunnetta sekä tarjoaa mahdollisuuden saada tukea ja erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen.

On myös tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mieltä, ja reagoida tarvittaessa ajoissa, mikäli huomaat olevasi kuormittunut jollakin elämäsi osa-alueella.

Positiivinen mielenterveys – voimana myönteisyys

Positiivisesta mielenterveydestä puhutaan, kun keskitytään korostamaan ihmisen voimavaroja, resilienssiä ja kykyä selviytyä vaikeuksista. Positiivinen mielenterveys viittaakin ihmisen kykyyn kukoistaa ja menestyä henkisesti sekä nauttia elämästään kokonaisvaltaisesti. 

Myönteisesti mielenterveyteen suhtautuminen ei ole sairauksiin tai ongelmiin keskittymistä, vaan hyvinvoinnin edistämiseen keskittymistä ja vahvuuksien korostamista. 

Myönteiset tulevaisuudenodotukset, toiveikkuus ja usko parempaan

Positiivisen asenteen ja näkökulmien vaikutus mielenterveyteen on merkittävä. Henkinen joustavuus, kyky sopeutua muutoksiin ja käsitellä haasteita joustavasti, on olennaista hyvinvoinnille. 

Myönteiset tulevaisuudenodotukset, toiveikkuus ja usko parempaan tulevaisuuteen, luovat meille kaikille optimismia ja voimavaroja. 

Mielenterveyden edistäminen vaatii aktiivista itsehoitoa

Mielenterveyden tukeminen tarkoittaa muun muassa terveellisiä elämäntapoja ja myönteistä suhtautumista omaan itseen sekä ympäröivään maailmaan. Hyvästä mielenterveydestä huolehtivan henkilön tavoitteena tulisikin olla vahvojen perusteiden rakentaminen. Nämä perusteet auttavat meitä voimaan hyvin elämän eri osa-alueilla.

Pysähtyminen itsensä, omien tarpeiden ja ajatusten äärelle on tärkeää. Esimerkiksi luovuus ja itsensä ilmaiseminen taiteen kautta, voi tarjota kanavan alitajuisten tunteiden tunnistamiseen ja ajatusten ilmaisuun.

Taide ja mielenterveys

Taide tarjoaa monia eri muotoja, jotka voivat positiivisesti vaikuttaa mielenterveyteen. Taiteen harrastaminen ja kokeminen tarjoavat väylän tunteiden ilmaisuun, itseilmaisuun sekä luovuuden ja mielikuvituksen käyttöön. 

Musiikki, maalaaminen, kirjoittaminen, tanssi, näytteleminen ja käsityöt ovat kanavia, jota kautta pääset purkamaan omia ajatuksiasi tai päästämään irti epätoivotuista tunteista.

Lisäksi taide voi tarjota tilaisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen, esimerkiksi ryhmätoimintojen kautta. Taiteen tekeminen ja nauttiminen tuovat iloa, kokemuksia sekä mahdollisuuden löytää uusia tapoja ilmaista itseään.

Taiteen terapeuttiset vaikutukset mielenterveyteen

Taidetta voidaan hyödyntää menestyksekkäästi myös terapeuttisena välineenä mielenterveyden edistämisessä. Yksi esimerkki on taideterapia, jossa kiinnostuneet ohjataan erilaisten taiteen muotojen pariin, ammattilaisen kannustamana.

Joidenkin ihmisten on helpompi käsitellä traumoja, ahdistusta, masennusta tai muita mielenterveyteen liittyviä haasteita taideterapian kautta. Taiteen avulla pystytään ilmaisemaan vaikempiakin tunteita ja käsittelemään alitajuntaisia ajatuksia. 

Taiteen kautta luodaan tila, jossa on aikaa tutkia omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Samalla se voi tarjota mahdollisuuden löytää voimavaroja ja ratkaisuja erilaisiin mielenterveyden haasteisiin.

Huono mielenterveys paljastuu useista eri merkeistä

Mielenterveyden heikkeneminen voi ilmetä erilaisena oirehtimisena. Varoitusmerkit vaihtelevat yksilöstä toiseen. 

Yhden tai useamman alla olevan oireen kokeminen ei välttämättä tarkoita automaattisesti mielenterveyden ongelmia, mutta mikäli oirehtiminen jatkuu ja aiheuttaa huolta, on hyvä keskustella asiasta toisen henkilön kanssa, ystävän tai ammattilaisen.

Mahdollisia mielenterveyden heikkenemisen merkkejä ovat:

 • Masentunut mieliala. Pitkittynyt surullisuus, toivottomuus tai tyhjyyden tunne, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään.
 • Liiallinen ahdistus ja yliajattelu. Jatkuva huoli, pelko, paniikkikohtaukset tai ahdistuneisuus ilman selvää syytä.
 • Vähentynyt kiinnostus ja ilo. Kyvyttömyys tuntea iloa tai kiinnostusta asioista, jotka aiemmin tuottivat mielihyvää.
 • Unihäiriöt. Unen laadun heikkeneminen, vaikeus nukahtaa tai heräily keskellä yötä.
 • Energian puute. Jatkuva väsymys, voimattomuus tai alentunut energiataso.
 • Keskittymisvaikeudet. Vaikeus keskittyä, muistin ongelmat ja päätöksentekokyvyn heikkeneminen.
 • Sosiaalisen vetäytymisen lisääntyminen. Kiinnostuksen menetys sosiaalisista aktiviteeteista, ystävien tapaamisesta tai vuorovaikutuksesta muiden kanssa.
 • Huono hygienia ja terveysongelmat. Välinpitämättömyys omaa ulkonäköä ja terveyden ylläpitämistä kohtaan.
 • Tunteiden hallitsemisen vaikeus. Voimakkaat tai hallitsemattomat tunnereaktiot, vihanpurkaukset tai ärtymys ilman selkeää syytä.
 • Itsetuhoiset ajatukset. Ajatukset itsensä satuttamisesta tai itsetuhoisista teoista.

Omat tuntemukset ja huolenaiheet on tärkeää ottaa vakavasti. Mahdollisimman varhainen tuki ja hoito auttavat usein lievittämään mielenterveyden haasteita, ja matka toipumiseen on lyhyempi.

Mihin ottaa yhteys kun ahdistaa? – matalan kynnyksen keskusteluapua mielenterveysasioista

Kun tarvitset tukea, valitse kanava, joka on sinulle helpoin, ja keskustele mielenterveysasioista ystävän, ulkopuolisen henkilön tai ammattilaisen kanssa.

Esimerkiksi mielenterveys-chat tai erilaiset tukilinjat voivat tarjota hyödyllistä tukea henkilöille, joilla on haasteita tai kysymyksiä omaa elämäänsä koskien.

Aiheena mielenterveysasiat – chattaa, tekstaa tai soita

Keskustellen.fi-palvelun kautta saat tukea chatissa, puhelimitse tai tekstiviestein. Esimerkiksi chatin kautta luot yhteyden vaivattomasti, ja tukihenkilömme tarjoavat aina turvallisen tilan, jossa voit jakaa tunteita, ajatuksia ja kokemuksiasi. Voit halutessasi viestitellä anonyymisti.

Linjalla olevat henkilöt omaavat pitkän kokemustaustan erilaisista auttamistehtävistä, ja pääset keskustelemaan juuri sinua tällä hetkellä painavista asioista, kuten:

 • stressi
 • ahdistus ja yliajattelu
 • masennus
 • Ihmissuhteet 
 • itsetuntemus tai 
 • terveellisistä elämäntavoista kiinni pitäminen

Mitä tarkoittaa mielenterveys juuri sinulle? Voitko hyvin tällä hetkellä? Keskustelu ystävän, ulkopuolisen kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen kanssa auttaa usein ymmärtämään paremmin omia tuntemuksia, ja tarjoaa työkaluja niiden käsittelemiseen. Elämänmuutos kohti tasapainoisempaa arkea on helpompaa, kun ympärillä on positiivista tukea, osaamista ja kannustusta.

Vakavissa mielenterveysasioissa löydät apua täältä.

Muita aiheita