KESKUSTELULINJAT >

Kriisin vaiheet – miten edetä toipumiseen ja keneen tukeutua?

Odottamaton muutos voi vaikuttaa meihin voimakkaasti ja aiheuttaa kriisin. Löydä tie toipumiseen sekä tasapainoon ymmärtämällä itseäsi, oireitasi ja tunteitasi paremmin, sekä pyytämällä tarvittaessa apua. Kun tunnistat kriisin vaiheet ja hyväksyt omat reaktiosi osana paranemisprosessia, kykenet ottamaan ensimmäiset askeleet toipumisen polulla. 

Mikä voi aiheuttaa kriisin?

Jokainen meistä kohtaa elämässään lukuisia tilanteita, jotka voivat johdattaa äkilliseen kriisiin. Kriisejä voi syntyä eri elämänalueilla, kuten terveys, talous tai ihmissuhteet. Eteen tulevat kriisit voivat olla yksittäisiä tapahtumia tai pidempikestoisia tilanteita, joissa henkilön normaali elämä joutuu äkillisen haasteen eteen.

Jokainen kriisi ja sen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Toiset ihmiset selviävät kriiseistä nopeasti ja pystyvät sopeutumaan uuteen tilanteeseen, kun taas jollekin toiselle kriisi voi aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia, jotka vaativat ulkopuolista apua. 

Kriisit tarjoavat myös mahdollisuuden kasvuun, itsensä löytämiseen ja vahvistumiseen.

Erilaiset kriisit elämässä

 • vakava sairaus tai tapaturma
 • taloudellinen romahdus, kuten työttömyys tai yrityksen konkurssi
 • avioero
 • läheisen kuolema
 • väkivalta tai traumatilanne
 • riippuvuusongelmat, kuten päihteiden väärinkäyttö
 • luonnonkatastrofi
 • pandemia tai laajamittainen epidemia
 • sota

Kriiseihin sopeutuminen ja niistä selviytyminen edellyttää usein tukea, resilienssiä ja joskus myös ammattilaisen apua.

Mistä tunnistaa kriisin?

Ihmisen ollessa keskellä kriisiä, alkaa usein ilmaantua useita merkkejä ja oireita, joilla keho kertoo vaikeasta tilanteesta. Merkit on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asianmukainen tuki ja apu saadaan mukaan ajoissa. 

Ovatko nämä oireet tuttuja? – saatat olla keskellä äkillistä kriisiä

Voimakkaat tunteet. Kriisi saattaa purkautua voimakkaina tunteina, kuten pelkotiloina, suruna, vihana tai hämmennyksenä. Kun tunteiden voimakkuus on äärimmäistä ja epätoivotut tunnetilat ovat jatkuvasti läsnä, on se yleinen merkki koetusta kriisistä.

Psyykkiset oireet. Kriisin keskellä ihminen voi kokea psyykkisiä oireita, kuten unettomuutta, painajaisia, keskittymisvaikeuksia, muutoksia ruokahalussa, äkillistä mielialan vaihtelua tai ahdistusta ja yliajattelua

Fyysiset oireet. Kriisi voi ilmetä myös fyysisinä oireina, kuten päänsärkynä, väsymyksenä, ruoansulatusvaivoina, sydämentykytyksenä tai hengitysvaikeuksina. Kyseiset oireet ovat tällöin reaktioita stressiin ja emotionaaliseen kuormitukseen.

Muutos sosiaalisissa suhteissa. Kriisin aikana ihminen voi kokea muutoksia sosiaalisissa suhteissaan. Hän saattaa vetäytyä tai eristäytyä muista, menettää kiinnostuksensa aiempiin harrastuksiin ja ihmissuhteisiin, tai kokea vaikeuksia kommunikoida sekä luoda läheisiä suhteita.

Toimintakyvyn heikentyminen. Kriisin vaikutuksesta henkilön kyky suoriutua päivittäisistä tehtävistä, kuten työstä, koulusta tai perhevelvollisuuksista voi heikentyä. Myös motivaation ja energian puute sekä vaikeudet päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa voivat olla merkkejä kriisistä.

Ajatusmaailman muutos. Kriisin keskellä henkilön ajattelu voi kokea muutoksen. Vallitseva olotila saattaa olla toivottomuus, avuttomuus, ja itseä, tulevaisuutta tai maailmaa koskevat ajatukset muuttuvat negatiivisiksi. Myös itsetuhoiset ajatukset saattavat nousta esiin.

Kasvavat riippuvuudet. Joidenkin ihmisten on kriisin keskellä helppo turvautua päihteisiin, huonoon ruokaan, liialliseen työhön tai muihin haitallisiin keinoihin lievittää ahdistusta tai tunteiden hallitsemattomuutta.

Oireet ja merkit ovat aina yksilöllisiä, joten ne vaihtelevat henkilöstä riippuen. Jos kuitenkin tunnistat näitä merkkejä itsessäsi tai läheisessäsi, on suositeltavaa hakea apua ja tukea, jotta toipuminen voi alkaa.

Lue lisää: Olenko onnellinen – mitä onnellisuus oikein on?

kriisin vaiheet järkytys

Kriisin vaiheet

Kriisissä yksilö käy usein läpi neljä erilaista vaihetta. Jokainen kriisi ja ihminen on kuitenkin ainutlaatuinen, joten kriisin vaiheiden kokeminen vaihtelee yksilöstä toiseen.

4 yleisintä kriisin vaihetta

 1. Järkytys. Heti kriisin ilmaantuessa ihminen saattaa kokea voimakasta järkytystä, hämmennystä, pelkoa tai tunnemyrskyjä. Tunteet voivat vaihdella nopeasti, ja henkilö saattaa tuntea olevansa epävarma ja hukassa. Tämä vaihe voi kestää hetkestä useisiin päiviin.
 1. Reaktiovaihe. Järkytyksen jälkeen henkilö alkaa usein reagoida kriisiin aktiivisemmin. Vaihe voi sisältää voimakkaita tunteita, kuten surua, vihaa, ahdistusta tai syyllisyyttä. Henkilö saattaa etsiä vastauksia ja tukea läheisiltään tai keskittyy etsimään keinoja kriisin ratkaisuun. Tämä vaihe voi olla intensiivinen ja kestää päivistä jopa viikkoihin.
 1. Käsittelyvaihe. Ajan myötä ihminen alkaa sopeutua kriisin aiheuttamiin muutoksiin ja löytää uusia tapoja käsitellä tilannetta. Hän voi löytää keinoja selviytyä kriisin tuomista haasteista ja pystyy taas toimimaan arjessa paremmin. Tunteet eivät ole enää yhtä voimakkaita, ja henkilö alkaa löytää uutta tasapainoa kriisin aiheuttamien muutosten keskellä.
 1. Kriisin jälkeen. Ihminen pyrkii löytämään merkityksen tapahtuneelle ja rakentamaan uutta tulevaisuutta. Henkilö voi käyttää kriisistä saamaansa oppia ja kasvaa henkisesti. Uudelleenrakennusvaihe voi olla pitkä prosessi, ja henkilö voi edelleen kokea vaihtelevuutta tunteissaan.

Kriisin vaiheet eivät aina etene johdonmukaisesti. Jokainen reagoi kriiseihin omalla tavallaan. Ihminen voi kokea eri vaiheita samanaikaisesti tai hyppiä eri vaiheiden välillä. Kriisien kesto ja eri vaiheiden läpikäynti vaihtelevat myös yksilöllisesti, riippuen kriisin laadusta ja henkilön omista voimavaroista. 

Kriisin vaiheet erotilanteessa

Yksi valitettavan yleisistä kriiseistä, joka elämässä voi tulla eteen, on erokriisi. Eron läpikäyminen voi aiheuttaa monenlaisia haasteita uuden kynnyksellä. Erokriisin eri vaiheet saattavat auttaa ymmärtämään prosessia paremmin.

 1. Eron ensimmäinen vaihe on usein shokki ja järkytys. Ihminen voi kokea voimakkaita tunteita, kuten surua, pettymystä, vihaa tai syyllisyyttä. Tämä vaihe voi olla hyvin vaikea ja sekava, sillä samalla yritetään sopeutua uuteen tilanteeseen ja ymmärtää, mitä tapahtui.
 1. Eron jälkeen henkilö kokee usein syvää surua ja kaipuuta menetettyä suhdetta koskien. Tämä vaihe voi olla hyvin tuskallinen, ja henkilö saattaa kokea voimakkaita tunnekuohuja, itkuisuutta ja unettomuutta. Surutyö on tärkeä osa-alue silloin, kun ihminen käsittelee menetyksen tunteita.
 1. Ajan myötä edessä on sopeutuminen uuteen tilanteeseen. Tässä vaiheessa ihminen voi alkaa hahmottaa tulevaisuuttaan eron jälkeen ja tehdä tarvittavia muutoksia elämässään. Sopeutumisen myötä voi esiintyä vaihtelevia tunteita ja haasteita, mutta samalla ihminen alkaa monesti löytämään uutta tasapainoa sekä voimavaroja toipumiseen.
 1. Erosta toipuminen tarkoittaa uuden rakentamista. Tässä vaiheessa henkilö alkaa luoda uutta identiteettiä ja tulevaisuutta itselleen. Hän voi tehdä uusia suunnitelmia, asettaa uusia tavoitteita ja löytää uusia mahdollisuuksia elämässään. Tämä vaihe on myös kasvun ja henkilökohtaisen kehityksen aikaa.

Jokainen erokriisi on yksilöllinen, ja ihmiset kokevat eroprosessin eri tavoin ja eri aikataululla. Kun itse tiedostaa paremmin, missä kriisin vaiheessa on, osaa paremmin valita työkalut ja tuen selviytymisen avuksi.

kriisin vaiheet kriisin-jalkeen

Keneen tukeutua kriisin eri vaiheissa?

Kriisin keskellä on tärkeää hakea tukea ja apua läheisiltä, ammattilaisilta tai erilaisilta tukiverkostoilta. 

Perhe, ystävät ja läheiset ovat monille arvokas tuki kriisin aikana. Heidän kanssaan voi jakaa tunteitaan, huoliaan ja tarpeitaan. Läheiset osaavat usein tarjota myös käytännön apua ja auttaa eri haasteiden selättämisessä.

Viimeistään tilanteen pitkittyessä on hyvä ottaa avuksi ammattilainen. Terapeutit, psykologit, kriisi- ja traumaterapeutit sekä muut mielenterveysalan ammattilaiset ovat erikoistuneet auttamaan kriisitilanteissa. He voivat tarjota emotionaalista tukea, auttaa prosessoimaan vaikeita tunteita ja tarjota työkaluja toipumiseen.

Myös ulkoisilta tahoilta voi saada välitöntä tukea ja keskusteluapua kriisin hetkellä. Erilaiset vapaaehtoiset tai ammattilaiset tahot auttavat kuuntelemalla, antamalla neuvoja ja ohjaamalla tarvittaessa jatkohoitoon.

On myös hyvä ymmärtää, että et ole ainoa, joka on kokenut kriisin. Osallistuminen vertaistukiryhmiin tai tukiryhmiin, joissa on muita samankaltaisen kriisin kokeneita ihmisiä, voi olla erittäin hyödyllistä. Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, saada tukea samankaltaisista tilanteista selviytyneiltä ja oppia toisten toipumisprosesseista.

Kriisin eri vaiheet vaativat monesti erilaisten tukiverkostojen yhdistelmää. On tärkeää valita sellaiset tukijärjestelmät, jotka tuntuvat omiin tarpeisiin ja tilanteeseen sopivilta.

Muita aiheita