KESKUSTELULINJAT >

Terve parisuhde vaatii myös erillisyyttä – toimivan parisuhteen edellytykset

Terve parisuhde perustuu avoimuuteen, luottamukseen, kunnioitukseen ja yhteisten tavoitteiden jakamiseen. Suhteelle omistautumisen lisäksi myös erillisyys ja yksilöllinen kasvu ovat keskeisiä onnistuneen suhteen edellytyksiä. Lue artikkelista, mistä tekijöistä terve parisuhde rakentuu, millaisin keinoin kannattaa pyrkiä kohti terveempää suhdetta, ja minkälaisista merkeistä tunnistat, että on aika päästää irti.

Näistä asioista terve parisuhde rakentuu

Jokainen parisuhde on yksilöllinen, ja vaatii huolenpitoa pysyäkseen vahvana. Terve parisuhde rakentuu useista eri tekijöistä, jotka kaikki yhdessä luovat vahvan perustan kahden ihmisen välille. 

Listasimme alle muutamia toimivan parisuhteen edellytyksiä.

5 terveen parisuhteen merkkiä

 1. Hyvä kommunikaatio ja avoimuus. Terve parisuhde rakentuu avoimelle ja rehelliselle kommunikaatiolle. Kumppaneiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi jakaessaan ajatuksiaan, tunteitaan ja huolia keskenään, ilman pelkoa tuomitsemisesta. Kuunteleminen ja toisen näkökulman ymmärtäminen on tärkeää, kun luodaan avoimen kommunikaation ilmapiiriä.
 1. Empatia ja toisen kunnioittaminen. Kumppania tulisi arvostaa sellaisena kuin hän on. Suhde voi hyvin, kun molempien tunteet ja tarpeet otetaan huomioon. Myös riitelemään voi oppia niin, että molemmat tuntevat olonsa turvalliseksi konfliktitilanteissa.
 1. Keskinäinen luottamus. Luottamus on perustavaa laatua oleva tekijä vahvassa parisuhteessa. Kumppaneiden tulee voida luottaa toisiinsa niin arkipäivän asioissa kuin suuremmissakin päätöksissä. Luottamus syntyy ajan sekä johdonmukaisten tekojen ja sanojen kautta.
 1. Yhteiset arvot ja tavoitteet. Terve parisuhde pohjautuu yhteisiin tavoitteisiin, unelmiin ja arvoihin. Vaikka kumppanit voivat olla yksilöinä erilaisia, yhteinen suunta ja intressit auttavat yhdistämään sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 1. Aikaa yhdessä ja yksin. Tasapaino oman ja yhteisen ajan kanssa on tärkeää. Vaikka yhdessäolo on olennaista läheisyyden luomiseksi, myös erillisyys eli aika omien harrastusten ja ystävien parissa on tärkeää yksilöllisyyden säilyttämiseksi. Terve parisuhde antaa tilaa kummankin osapuolen kasvulle.

Mitä erillisyys parisuhteessa tarkoittaa?

Erillisyys parisuhteessa tarkoittaa suhteen osapuolien kykyä säilyttää oma identiteettinsä, itsenäisyytensä ja omat henkilökohtaiset kiinnostuksensa, samalla kun he ovat osa parisuhdetta. 

Vaikka kumppanit ovat sitoutuneita toisiinsa, ja jakavat elämänsä monin tavoin, heillä on myös asioita, jotka ovat osa heidän yksilöllistä elämää. 

Terve parisuhde sallii omaa aikaa molemmille 

Erillisyys ei tarkoita etääntymistä tai vieraantumista toisesta, vaan se on enemmänkin terveen tasapainon löytämistä yksilöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden välillä. Se voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Omien harrastusten ja kiinnostuksen kohteiden säilyttäminen. Parisuhteen osapuolten on hyvä pitää kiinni omista harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Tämä auttaa heitä säilyttämään henkilökohtaisen identiteetin, ja saamaan edelleen nautintoa itselle tärkeistä asioista.
 • Omien ystävyyssuhteiden ylläpitäminen. Kumppaneiden on edelleen tärkeää ylläpitää suhdetta myös perheeseen, ystäviin ja muihin merkittäviin ihmisiin omassa elämässä. On arvokasta, kun ympäriltä löytyy tukea ja iloa monessa eri muodossa. 
 • Aikaa yksinololle. Vaikka yhteinen aika on tärkeää, myös oma aika on tarpeellista. Kumppanit voivat hyödyntää tätä aikaa itsetutkiskeluun, rentoutumiseen ja omiin ajatuksiin.
 • Henkilökohtaisten tavoitteiden tukeminen. Terve parisuhde pitää sisällään toisen tavoitteiden ja unelmien tukemista. Molemminpuolinen tuki auttaa kumppaneita kehittymään yksilöinä ja saavuttamaan omia tavoitteitaan.
 • Kommunikaatio ja kunnioitus. Erillisyys edellyttää avointa kommunikaatiota ja kunnioitusta toisen tarpeita kohtaan. Kumppaneiden on hyvä keskustella tarpeistaan, aikatauluistaan ja rajoistaan, jotta he ymmärtäisivät toiselle merkittäviä asioita paremmin.

Erillisyys parisuhteessa pyrkii vahvistamaan kumppaneiden itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä, yhteisen tekemisen lisäksi. Sen ei koskaan tulisi poissulkea yhteisestä ajasta nauttimista sekä elämän ilojen ja haasteiden jakamista yhdessä.  

Näin parisuhdetta voi hoitaa

Parisuhde vaatii jatkuvaa sitoutumista ja toisen huomioon ottamista. Avaintekijöitä terveen parisuhteen ylläpitämiseen ovat muun muassa:

 • kommunikaation parantaminen
 • keskinäinen arvostus
 • yhteiset kokemukset ja
 • molempien yksilöllisen kasvun tukeminen 

Yhteiset tavoitteet ja unelmat sitovat kumppaneita yhteen, samalla kun henkilökohtainen kasvu ja itsenäisyys vahvistavat suhteen laatua ja kestävyyttä. Myös konfliktitilanteiden hoitaminen hallitusti on parisuhteessa tärkeää, sillä riitojen ratkaiseminen rakentavasti sekä avoin ja rehellinen keskustelu auttavat vahvistamaan yhteyttä.

Terve vai epäterve parisuhde – voiko parisuhteen vielä pelastaa?

Suhdetta piinaavia asioita ja epäkohtia voi pyrkiä parantamaan, mikäli molemmat haluavat sitoutua suhteen kehittämiseen.

Tietyt epäterveet käyttäytymismallit tai tilanteet voivat vaatia enemmän aikaa, muutoksia sekä ammattiapua, jotta ne voidaan käsitellä ja korjata. 

Suhteen epäkohtia on mahdollista korjata, kun molemmat kumppaneista sitoutuvat muutokseen, ja ovat valmiita kuuntelemaan sekä kasvamaan. Molempien on myös tehtävä tarvittavia muutoksia sekä omaa käyttäytymistä että suhteen dynamiikkaa koskien. 

Tärkeitä työkaluja suhteen parantamiseen ovat muun muassa:

 • avoin keskustelu ja kuuntelu
 • omien tunteiden sekä tarpeiden ilmaiseminen
 • anteeksianto ja 
 • ammattiavun hakeminen tarvittaessa

Kun kyseessä on parisuhteen tulevaisuus, on muistettava olla realistinen. Jos epäterveitä käyttäytymismalleja on ollut pitkään, suhteessa on väkivaltaa tai toinen osapuoli ei ole valmis muutokseen, voi suhteen pelastaminen olla myöhäistä. 

Tällaisessa tilanteessa tervein vaihtoehto saattaa olla suhteen päättäminen, erityisesti silloin kun oma hyvinvointi ja turvallisuus ovat uhattuina.

Terve parisuhde ero

Näitä asioita ei parisuhteessa tarvitse sietää

Epäterveessä parisuhteessa on usein monia merkkejä, jotka kertovat, että suhde ei ole hyväksi kummallekaan osapuolelle. 

Parisuhteessa ei tarvitse sietää, esimerkiksi:

 • henkistä tai fyysistä väkivaltaa 
 • jatkuvaa pettämistä tai luottamuksen puutetta
 • toisen kunnioituksen puutetta tai halveksuntaa
 • tunnetta, että et voi olla oma itsesi tai että sinun täytyy muuttua miellyttääksesi toista
 • tunteiden väheksymistä tai tunteiden ilmaisun pelkoa
 • toisen jatkuvaa kontrollointia tai manipulointia omien päätösten suhteen

Yleisimpiä merkkejä epäterveestä parisuhteesta ovat jatkuva riitely ja negatiivinen ilmapiiri. Terveessä suhteessa konfliktit ovat normaali osa vuorovaikutusta, mutta jatkuva riitely, loukkaaminen ja halveksunta eivät kuulu hyvään parisuhteeseen.

Epäterve parisuhde sisältää monesti kontrollointia

Parisuhteessa ei ole kaikki kunnossa, mikäli toinen kumppani dominoi päätöksentekoa, kontrolloi toisen elämää tai rajoittaa hänen vapauttaan. 

Epäterveessä suhteessa ollaan myös usein kaukana avoimesta kommunikaatiosta ja toisen tunteiden huomioon ottamisesta. Kun toinen kumppani tai molemmat väheksyvät ja manipuloivat toisen tunteita, ei parisuhde ole tasapainoinen.

Ulkopuolinen apu on usein suositeltavaa, kun aletaan purkamaan käyttäytymismalleja, joita olisi muutettava tasapainoisemman sekä terveen parisuhteen saavuttamiseksi.

Milloin on aika päästää parisuhteesta irti?

Epäterveestä parisuhteesta irti pääseminen voi olla vaikeaa, mutta se on joskus ainoa oikea askel oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. 

Tärkeintä on tilanteen tunnistaminen ja tuen hakeminen. Ole rehellinen itsellesi ja arvioi, onko suhteesi hyväksi sinulle. Jos kohtaat toistuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai henkistä hyväksikäyttöä, on hyväksyttävä, että suhde ei tue hyvinvointiasi.

Näin hyväksyt eron ja etenet erotilanteessa

Hanki tukea. Puhu luotettaville ystäville, perheelle, ulkopuoliselle keskusteluavulle tai ammattilaisille tilanteestasi. Toisen näkökulma ja tuki voivat auttaa sinua saamaan selkeyttä ja rohkeutta.

Pidä huoli turvallisuudestasi. Jos parisuhteessa on ollut väkivaltaa tai uhkaavaa käyttäytymistä, varmista turvallisuutesi. Tämä voi sisältää esimerkiksi tärkeiden asiakirjojen kopioimista ja turvallisen asuinpaikan hakemista.

Hanki ammattiapua. Ota tarvittaessa yhteyttä ammattilaiseen, kuten terapeuttiin, asiantuntijaan tai tukiryhmiin. Nämä tahot voivat tarjota tukea ja ohjausta tilanteesi käsittelemisessä kriisin eri vaiheissa.

Valmistaudu eroon. Eroa suunniteltaessa, on hyvä varautua käytännön asioihin, kuten asumiseen, talouteen ja mahdolliseen oikeudelliseen prosessiin. Ota apua vastaan myös käytännön asioiden hoitamisessa.

Toimi päättäväisesti. Kun olet tehnyt päätöksen, pysy päättäväisenä, ja toimi suunnitelmasi mukaan. Vältä kontakteja tai tilanteita, jotka voivat houkutella sinut takaisin epäterveeseen suhteeseen.

Terve parisuhde on jokaisen oikeus, mutta on tärkeää muistaa, että toimimattomastakin parisuhteesta irti päästäminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Ole kärsivällinen itsesi suhteen, ja hanki tarvittavat työkalut sekä tuki toipumista varten. 

Muita aiheita